Zamknij

Ta witryna wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej »

Choose language

PL

Caldwell

+48 22 378 45 08

Biznes w Polsce

Polska to jedno z sześciu państw Unii Europejskiej, które w ostatnim kwartale 2012 roku zanotowało wzrost PKB. W sytuacji, gdy średni poziom PKB w UE obniżył się w 2012 roku o 0,6%, Polska zanotowała 2,0% wzrostu.

Polska nie tylko wyjątkowo dobrze opiera się skutkom kryzysu gospodarczego w Europie, ale także nieustannie dostosowuje prawo i zmienia procedury, ułatwiając prowadzenie działalności gospodarczej. To przyciąga inwestorów, którym Polska coraz częściej kojarzy się z bezpieczeństwem prawnym, finansowym oraz z dobrymi warunkami do prowadzenia biznesu.

Z roku na rok Polska zajmuje coraz lepsze pozycje w światowych rankingach:

 • 2. miejsce w Europie w rankingu European Attractiveness Survey;
 • 6. miejsce w rankingu Sustainable Economic Development Assessment oceniającym postęp dokonany w ciągu ostatnich 5 lat;
 • 20. miejsce w rankingu Best Countries for Business 2013;
 • 27. miejsce w rankingu najbardziej zglobalizowanych gospodarek świata 2012;
 • 41. miejsce w Globalnym Raporcie Konkurencyjności 2011-2012;
 • 55. miejsce w rankingu Doing Business 2013 (wśród 185 ocenianych państw).

Mieszkańcy UE (oraz Szwajcarii) mogą prowadzić w Polsce firmy na zasadach:

 • działalności gospodarczej (firma osoby fizycznej);
 • spółki cywilnej (spółka dwóch lub kilku osób fizycznych);
 • spółki osobowej (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna);
 • spółki kapitałowej (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna);
 • spółki europejskiej (spółka regulowana prawem międzynarodowym).

Osoby, które nie są obywatelami UE mogą prowadzić biznes w Polsce w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej oraz spółki akcyjnej. Mają także prawo nabywać udziały w już zarejestrowanych spółkach.

Jak założyć spółkę w Polsce?

Dla inwestorów zagranicznych najlepszą formę prawną może stanowić spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Można ją utworzyć, dysponując minimalnym kapitałem zakładowym w wysokości 5 tys. PLN. Spółka z o.o., co do zasady, odpowiada za zobowiązania tylko majątkiem własnym. Ryzyko udziałowców jest więc ograniczone do wysokości wniesionych wkładów.

Najważniejsze informacje:

 • sp. z o.o. może założyć jeden lub kilku udziałowców;
 • kapitał zakładowy nie może być mniejszy niż 5.000 PLN;
 • kapitał zakładowy może zostać opłacony zarówno w formie pieniężnej, jak i wniesiony w postaci aportów;
 • władzę w sp. z o.o. sprawuje zarząd;
 • zarząd jest powoływany przez walne zgromadzenie wspólników;
 • dokonywanie audytu oraz tworzenie rady nadzorczej jest dobrowolne, o ile kapitał zakładowy nie przekracza 500.000 PLN, a spółka nie posiada więcej niż 25 udziałowców.

Rejestracja

Rejestracja sp. z o.o. następuje poprzez wpisanie jej do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

W tym celu należy wcześniej:

 • zawrzeć umowę spółki w formie aktu notarialnego;
 • powołać zarząd;
 • wnieść kapitał zakładowy spółki.

Następnie należy złożyć wniosek we właściwym sądzie rejonowym. Pełna rejestracja spółki trwa ok. 6-8 tygodni.

Przyspieszenie procesu nabycia spółki jest możliwe w przypadku zakupu gotowej (zarejestrowanej) spółki. Firma Caldwell Corporate Services daje taką możliwość, co pozwala na skrócenie całego procesu nawet do 1-2 dni.

Jak rozliczać się z podatków?

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych

Sp. z o.o. opłaca podatek dochodowy od osób prawnych (CIT):

 • stawka podatku wynosi 19%;
 • obowiązkowe zaliczki na podatek dochodowy należy opłacać z pewnymi wyjątkami co miesiąc, w terminie do 20. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni;
 • termin złożenia rocznego zeznania podatkowego za miniony rok upływa wraz z trzecim miesiącem roku następnego.

PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych

Każde przedsiębiorstwo płaci także podatek dochodowy od wynagrodzenia pracowników (PIT):

 • podstawowa stawka podatku wynosi 18%;
 • jeśli dochód pracownika przekroczył w danym roku 85.528 PLN, wówczas stawka podatku wzrasta do 32%;
 • kwota wolna od podatku wynosi 3.091 PLN;
 • pracodawca wpłaca do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy pracownika do 20. dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni;
 • do końca lutego przedsiębiorca przekazuje pracownikowi roczną deklaracje podatkową za rok poprzedni.

Podatek VAT

Najważniejsze informacje na temat podatku od towarów i usług (VAT):

 • najczęściej stosowana stawka VAT wynosi 23%;
 • na wybrane produkty i usługi obowiązują stawki 0%, 5% lub 8%;
 • niektóre czynności są zwolnione z podatku VAT;
 • firmy, których sprzedaż w ciągu roku podatkowego nie osiąga wartości 150.000 PLN, mogą (ale nie muszą) skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT
 • deklaracje dotyczące podatku VAT składa się w terminie do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni;
 • przedsiębiorcy, których sprzedaż wynosi mniej niż 1.200.000 euro rocznie (tzw. mali podatnicy) mogą składać deklaracje VAT kwartalnie, do 25. dnia miesiąca po zakończonym kwartale;
 • przedsiębiorstwo ma prawo odliczać VAT od zakupów, które mają związek z prowadzonym biznesem
 • zwrot podatku następuje w ciągu 60 dni od złożenia deklaracji podatkowej, ale w szczególnych sytuacjach może nastąpić wcześniej (po 25 dniach) lub później (po 180 dniach).

Firmy, które prowadzą sprzedaż towarów lub usług osobom prywatnym, powinny posiadać kasy fiskalne (o ile nie przewidziano zwolnienia ze względu na obroty lub rodzaj prowadzonej działalności).

Inne podatki

Poza tym przedsiębiorcy opłacają także inne podatki, w tym m.in.:

 • podatek od nieruchomości (dot. gruntów i budynków);
 • podatek od czynności cywilno-prawnych (dot. m.in. umów kupna-sprzedaży oraz umów założycielskich spółek);
 • podatek od środków transportowych (dot. pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton).
 • podatek akcyzowy (dot. m.in. alkoholi, papierosów i samochodów osobowych);

Jak opłacać składki na ubezpieczenie?

Przedsiębiorcy mają obowiązek opłacać ubezpieczenie zdrowotne i społeczne za pracowników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS):

 • na wysokość składki wpływ ma wynagrodzenia pracownika;
 • składka częściowo odliczana jest od wynagrodzenia pracownika, a częściowo jest opłacana ze środków pracodawcy;
 • składki za pracowników należy wpłacać do 15. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni;
 • istnieją szczególne sytuacje, w których opłacanie składek nie jest obowiązkowe – np. w przypadku zlecenia danej osobie konkretnych zadań na podstawie umowy o dzieło (umowa cywilno-prawna).

Jak prowadzić rachunkowość?

Każda spółka sp. z o.o. ma obowiązek:

 • opracować i zatwierdzić własną politykę rachunkowości;
 • prowadzić księgi rachunkowe - koniecznie w walucie PLN i w języku polskim;
 • przechowywać dokumenty przedsiębiorstwa na terenie Polski.

Polityka rachunkowa powinna zawierać informacje dotyczące:

 • roku obrotowego (domyślnie jest to rok kalendarzowy)
 • okresów sprawozdawczych
 • sposobu, w jaki jest ustalany wynik finansowy (w tym wycena aktywów i pasywów)
 • metod prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • systemu ochrony danych - ksiąg rachunkowych oraz innych dokumentów.

Jak spełnić obowiązek sprawozdawczy?

Sp. z o.o. jest zobowiązana, aby po zakończeniu każdego roku obrotowego dopełnić obowiązku sprawozdawczego. W tym celu należy:

 • zwołać zgromadzenie wspólników;
 • zatwierdzić sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności jednostki;
 • podjąć uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty;
 • złożyć do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności firmy wraz z uchwałami zgromadzenia wspólników, które zatwierdzają te sprawozdania;
 • złożyć do KRS wniosek o wpisanie wzmianki o złożeniu sprawozdań wraz z uchwałami zgromadzenia wspólników.

W sprawozdaniu finansowym obowiązuje język polskim. Wszystkie operacje finansowe muszą zostać przedstawione w walucie PLN.

W pewnych sytuacjach sprawozdanie finansowe spółki powinno zostać zbadane przez biegłego rewidenta. Dzieje się tak, gdy spełnione zostaną co najmniej dwa z poniższych warunków:

 • spółka zatrudniała w ciągu roku przynajmniej 50 osób (w przeliczeniu na pełne etaty);
 • aktywa na koniec roku obrotowego wyniosły nie mniej niż 2.500.000 euro;
 • przychody netto za rok obrotowy były równowartością przynajmniej 5.000.000 euro.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt +48 22 378 45 08 lub

+48 22 378 45 08